צירים מרכזיים בעשייה

מצוינות אישית
מצוינות בתחום האקדמי
מצוינות בתחום החינוכי הערכי


חינוך לאחריות קהילתית
חינוך לאחריות חברתית
חינוך לאחריות אנושית, אזרחית ולאומית


חינוך לצמיחה ערכית מוסרית
חינוך להתפתחות אישית - רגשית
חשיפה לאופקים אינלקטואליים רחבים